Charita Sv. Alexandra

Charita sv. Alexandra byla registrována jako právnická osoba – organizační složka církve v rejstříku Ministerstva kultury dne 29. 5. 2001 dle zákona č. 308/1991 Sb. pod registračním číslem 8/1-08-720/2001. Dne 1. června 2001 pak Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský vydal zakládací listinu Charity sv. Alexandra.

Charita sv. Alexandra sídlí v areálu bývalého uhelného hlubinného dolu Alexandr v Ostravě – Kunčičkách na ulici Holvekova 651/28. Tento areál byl v roce 2001 prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou pod rejstříkovým číslem 10423/8-3329.

První budovou, která Charita sv. Alexandra získala koupí byla „Kovárna“. V té od začátku sídlí Chráněná dílna stolařská a textilní, společně s vedením společnosti. Tato budova prošla v letech 2005 až 2006 celkovou rekonstrukcí, kdy byla uvedena do původního historického stavu a zároveň byla vybudovaná v prvním patře nová textilní dílna společně se speciálním výtahem pro tělesně znevýhodněné zaměstnance a případné zákazníky či hosty. Celá budova je charakteristická svým bezbariérovým přístupem.

V roce 2008 získala Charita sv. Alexandra bezúplatným převodem další dvě budovy se statutem chráněné kulturní památky od Statutárního města Ostravy a to „Kočárovnu“ a „Administrativní budovu“.

Budova „Kočárovny“ byla od roku 2005 pronajímaná od s. p. Diamo a sloužila jako zázemí pro Chráněnou dílnu kooperace. Po převodu do vlastnictví Charity sv. Alexandra byla v dubnu 2009 zahájena generální oprava této budovy. V tomto roce se podařilo opravit a uvést do stavu v souladu s požadavky příslušných památkových institucí tři fasády, opravit kanalizaci, vybudovat novou ekologickou kotelnu a zcela nové sociální zázemí pro zaměstnance Chráněné dílny kooperace. Na začátku roku 2010 pak byla opravena poslední, západní stěna budovy a celý proces opravy byl ukončen vydáním kladného kolaudačního rozhodnutí v říjnu 2010.

Chráněnou kulturní památku „Administrativní budova“ převzala Charita sv. Alexandra, stejně jako dvě výše uvedené budovy, také ve zcela desolátním stavu. Záměrem bylo v časovém horizontu 2010/2012-2015 (dle získávání finančních prostředků z Evropských fondů, grantů a nadací) zrekonstruovat tuto budovu pro potřeby tzv. Chráněného bydlení. Náklady na rekonstrukci činily cca 12 miliónů korun.

Charita sv. Alexandra provozuje také na detašovaném pracovišti v areálu OZO Ostrava od roku 2003 Chráněnou dílnu separace odpadů. Tato chráněná dílna se zabývá demontáži vyřazené elektroniky, tříděním specifického odpadu, zabezpečováním obsluhy sezónních sběren a dalšími činnostmi ekologického charakteru. Takto separovaný materiál je zařazován dle katalogu odpadů a následně pak předán oprávněné osobě k využití nebo k likvidaci dle zákona o odpadech.

Další důležitou oblastí činnosti Charity sv. Alexandra je odborné poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Toto pracoviště sídlí v pronajaté budově na adrese Františka Formana 251/13 v Ostravě – Dubině. V současné době se dělí na dvě oblasti a to na Poradnu sv. Alexandra, která poskytuje poradenství v oblasti sociální, právní, v oblasti dluhů, sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení, v oblasti života osob se zdravotním znevýhodněním, pracovním, v oblasti bydlení, volného času atd., pomoc při vyřizování osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů a doprovody. Druhou oblastí je pak Target – Podporované zaměstnávání, který nabízí podporu při hledání vhodného pracovního místa, nácvik dovedností, doprovod při jednání se zaměstnavateli, úřady, podporu při uzavírání pracovní smlouvy a dalších náležitostí, asistenci při zapracování, dlouhodobou podporu při udržení pracovního místa, pomoc při řešení obtíží na pracovišti, pomoc při komunikaci se zaměstnavateli aj.

Co je sdružení Charita Česká republika?

Charita Česká republika je účelovým zařízením římsko-katolické církve ve smyslu §6, odst. h, zákona 308/1991 Sb. Posláním charity je pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, zdravotní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost.

Diecézní charita ostravsko-opavská je samostatnou součástí Charity Česká republika. Sídlí v Ostravě a vykonává svou činnost na území ostravsko-opavské diecéze a to v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Na území Ostravsko-opavské diecéze působí 18 oblastních charit, jejichž činnost koordinuje Diecézní charita ostravsko-opavská.

Co je to „Chráněná dílna“?
Zavřít Můj košík
Close Recently Viewed
Zavřít
Zavřít
Kategorie